Αξιολογηστε μας

Σας ενημερώνουμε, ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας. Οι Αρχές που μπορείτε να αποταθείτε για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας, είναι ενδεικτικά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και για την αξιολόγηση.

Η άποψή σας μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι.

Inspired by Cosmart